O firmie

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie zaczyna się w 1959 roku, kiedy to 1 czerwca na mocy Uchwały Nr XIV/127/59 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powstała Miejska Służba Drogowa. Początki były nader skromne. Wykonywane roboty obejmowały remonty bieżące łącznie z konserwacją i ustawianiem znaków drogowych na terenie miasta, mniejsze remonty kapitalne, prowadzenie i koordynowanie czynów drogowych, udział przy odśnieżaniu w okresie zimowym oraz usuwanie skutków powodzi w okresie wiosennym.
W roku 1959 zatrudnienie wynosiło 16 osób. Podstawowy sprzęt w tym czasie stanowiły kilofy i łopaty, a transport – 2 jednokonne furmanki i taczki.
Pierwszą bazą, a raczej placem na podręczne materiały drogowe, był placyk u wylotu ul. Naruszewicza. W kolejnych latach MSD poszerzała zakres swej działalności w miarę jak rosły potrzeby w zakresie utrzymania dróg miejskich, ulic, placów i chodników we właściwym stanie technicznym.
Począwszy od 1964 roku oprócz wykonywania remontów bieżących i kapitalnych Miejska Służba Drogowa prowadziła również trzecią działalność
tj. roboty zlecone – przede wszystkim roboty po rozkopach ulic. Największy nacisk kładziono na remonty bieżące jezdni i chodników, pogłębianie rowów, czyszczenie przepustów, ścinanie poboczy, remonty bieżące obiektów drogowych, ustawianie i odnawianie znaków drogowych, malowanie w miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych, budowanie stałych przejść dla pieszych itp.
Pod koniec 1966 roku MSD administrowała majątkiem w postaci dróg miejskich, ulic, jezdni, chodników, placów i obiektów mostowych. W myśl obowiązujących przepisów MSD administrując układem komunikacyjnym miasta, oprócz bieżących zadań, opracowywała plany okresowe i perspektywiczne na kapitalne remonty w systemie zleconym wraz z branżami towarzyszącymi tzn. oświetleniem, przebudową urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych itp.
60 lata ubiegłego wieku, to czas największych prac przy przebudowie podstawowego układu komunikacyjnego wewnątrz miasta. MSD jest w stałym kontakcie z Biurami Projektów, zleca opracowywanie dalszych dokumentacji na przebudowę następnych odcinków tras, bierze też czynny udział we wszystkich poczynaniach w tej dziedzinie. Ponadto MSD prowadzi ewidencję i metryki wszystkich ulic.
Z rozwojem Miejskiej Służby Drogowej w zakresie wzrostu kadr wiąże się stopień usprzętowienia oraz rozwój zaplecza. Występują w tym zakresie jednak poważne problemy. Pomimo starań z końcem 1967 roku MSD dysponowała 1 spychaczem marki Mazur – 50, zaś pozostały sprzęt stanowiły nadal prymitywne narzędzia pracy jak: łopaty, kilofy, sztychówki, łomy itp. Natomiast transport stanowiły 4 samochody marki Star. Bazę stanowił plac przy ul. Wyspiańskiego, którego jedynym wyposażeniem był drewniany barak. Z dniem 1 lutego 1968 r. Uchwałą PMRN w Rzeszowie Nr 63/301/68 z dnia 29 stycznia 1968 roku podjętą w oparciu o zgodę Ministerstwa Gospodarki Komunalnej powołano Miejski Zarząd Ulic i Mostów. MZUiM będąc jednostką budżetową III stopnia, podlegał bezpośrednio wydziałowi GKiM Prezydium MRN w Rzeszowie. Jednostka w nowym układzie stanęła wobec trudnych zadań. Miasto jak nigdy dotąd, właśnie poprzez rozbudowę podstawowych układów komunikacyjnych weszło w etap intensywnego rozwoju. Zwiększająca się nieustannie sieć dróg, rosnące potrzeby, wymagały energicznych działań perspektywicznych obok intensyfikowania bieżących. W roku 1969 częściowo rozwiązano problem drobnych napraw nawierzchni asfaltów lanych, poprzez rozpoczęcie produkcji asfaltów lanych we własnym zakresie na bazie przy ul. Wyspiańskiego. W 1970 roku MZUiM buduje ulicę dojazdową do nowej bazy. Ulica otrzymuje nazwę: Żelazna. Dyrekcja mimo starań, nie otrzymuje nadal środków na budowę właściwego zaplecza na tej bazie. Opracowano więc z konieczności projekt skromnego budynku, w którym przewidziano pomieszczenia dla dozorcy, laboratorium, biura pracowników transportu i warsztatu, szatnie, jadalnie, umywalnie i sanitariaty, kotłownię, stolarnię, malarnię, narzędziownię oraz warsztatu samochodowego z dwoma stanowiskami naprawczymi. Zadanie to realizowane sposobem gospodarczym, w latach 1970-1974, w radykalny sposób poprawiło istniejąca, sytuację, pozwalając na ostateczne zlikwidowanie bazy przy ul. Wyspiańskiego. Jednocześnie realizowane są dalsze zadania na bazie przy ul. Żelaznej.
W ramach robót podstawowych starano się zwiększać możliwości wykonawcze stosując nowe technologie, materiały zastępcze, mechanizację robót, zwiększając jednocześnie produkcję asfaltów. Pod koniec 1975 roku uruchomiono na nowej bazie w Borze k. Głogowa, pierwszą otaczarnię.

Z dniem 1 stycznia 1976 roku, zarządzeniem nr 138/75 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 18 listopada 1975 roku na bazie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Istniejąca od 16 lat jednostka budżetowa podporządkowana Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przekształcona została w samodzielne przedsiębiorstwo podległe bezpośrednio Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie. W 1978 r. wartość wykonanych remontów kapitalnych ulic wyniosła 15 mln zł, remontów bieżących ulic, chodników, mostów – 14,3 mln zł, akcji odśnieżnej – 3 mln zł, dekoracji miasta ok. 1,1 mln oraz robót zleconych przez inne jednostki uspołecznione – 7 mln zł. W działalności pomocniczej wartość produkcji mas bitumicznych wyniosła ok. 10 mln zł. Z dniem 1 listopada 1976 roku przy Miejskim Przedsiębiorstwie Dróg i Mostów zostaje powołana Miejska Służba Porządkowa, której zadaniem jest przede wszystkim ochrona obiektów i urządzeń komunalnych, zapobieganie ich niszczeniu i kradzieży oraz kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Przełom lat 70 i 80-tych to okres rozbudowy Przedsiębiorstwa. Na bazie Gospodarstwa Transportowo-Sprzętowego przy ul. Żelaznej w 1978 r. zostaje oddany do użytkowania nowy warsztat w pełni zaspokajający potrzeby remontowe przedsiębiorstwa, wykonany we własnym zakresie. W 1979 roku przekazano do użytkowania wiaty magazynowe, a końcem 1980 roku wiatę na sprzęt. Poprawiło to znacznie warunki pracy na bazie i problem właściwego zabezpieczenia sprzętu. Na bazie w Borze, w 1981 roku zostały oddane do użytku boksy na materiały sypkie. W 1982 r. zakupiono barak spełniający funkcję zaplecza socjalnego. Pod koniec tego samego roku zostaje oddana do użytkowania wiata do produkcji asfaltów lanych. Dzięki tym inwestycjom produkcja mas bitumicznych może wreszcie odbywać się w normalnych warunkach. W okresie tym Rzeszów rozbudowuje się, powstają nowe dzielnice m.in. Baranówka III, IV, Nowe Miasto.
W latach 1982-1983 Zarząd Przedsiębiorstwa przenosi swoją siedzibę z ul. Wyspiańskiego na ul. Naruszewicza – do pomieszczeń wynajmowanych od MPWiK w Rzeszowie.
W związku z wejściem w życie w 1981 roku ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów zaliczone zostaje do przedsiębiorstw użyteczności publicznej i podporządkowane Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa staje się wykonywanie robót w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania dróg, mostów oraz urządzeń drogowych na terenie miasta Rzeszowa, zleconych przez Urząd Miejski i finansowanych z budżetu miasta. Z budżetu miasta MPDiM pokrywa również wydatki związane z utrzymaniem jednostek pomocniczych jak: Miejska Służba Porządkowa, Inżynieria Ruchu Drogowego oraz dekoracja miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ze względu na dynamiczny rozwój miasta oraz pogarszający się stale stan techniczny ulic – a dysponując starym parkiem maszynowym, z brakiem środków transportowych a przede wszystkim materiałów drogowych oraz siły roboczej – było w stanie zabezpieczyć jedynie 40% potrzeb miasta w remontach bieżących. W 1986 roku działająca od 10 lat przy Przedsiębiorstwie Miejska Służba Porządkowa zostaje przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. Rok 1987 przynosi zmiany w składzie Dyrekcji Przedsiębiorstwa. Dyrektor naczelny – mgr inż. Bronisław Bawołek, zastępca dyrektora ds. technicznych – mgr inż. Andrzej Brzeski oraz część pracowników umysłowych przechodzi do nowo utworzonej jednostki budżetowej tj. Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich. Dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów zostaje inż. Franciszek Kosiorowski, zastępcą dyrektora ds. technicznych – mgr inż. Kazimierz Surmacz.
Baza transportowo sprzętowa intensywnie się rozwija. Duże znaczenie dla zwiększenia mocy przerobowych Przedsiębiorstwa ma zakup w 1989 r. nowej otaczarni do bazy w Borze. Nowa otaczarnia emituje mniejszą ilość zanieczyszczeń do atmosfery i posiada większą wydajność.
Następuje znaczna poprawa stanu zaplecza technicznego, stwarzanie lepszych warunków zabezpieczenia mienia przedsiębiorstwa oraz polepszenia warunków socjalnych. W latach 1989–1991 MPDiM jako pierwsza firma na Podkarpaciu i druga w kraju pozyskała maszynę Zenith do produkcji betonowej kolorowej kostki brukowej (ResBruk) oraz frezarkę do nawierzchni asfaltowych. 4 maja 1992 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów zostało przekształcone z przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z o.o. z pozostawieniem dotychczasowej nazwy. W 1997 roku spółka inwestuje w nową otaczarnię firmy AMMANN o wydajności 60 t/h, zamontowaną na bazie w Borze. Wraz z przejęciem w 2000 r. firmy DROGREM, spółka przejęła nieruchomość przy Al. Rejtana 6 w Rzeszowie oraz bazę w miejscowości Olchowa z wytwórnią mieszanek mineralno – asfaltowych oraz węzłem betoniarskim.
Udziałowcami spółki stali się w stu procentach pracownicy przedsiębiorstwa. Firma starała się inwestować głównie w park maszynowy i nowoczesne technologie. Baza w Olchowej była modernizowana, inwestowano w budynek biurowy, a w 2006 została wybudowana nowa otaczania INTRAME o wydajności 200 t/h.
Firma MPDiM sp. z o.o. chcąc konkurować z innymi firmami w sposób ciągły inwestuje w park maszynowy. W 2014 r. został zakupiony węzeł betoniarski ZREMB o wydajności 40 m3/h dla bazy w Borze. Dnia 1 czerwca 2017 r. został powołany nowy Prezes Firmy MPDiM Sp. z o.o.
– Dariusz Kosiorowski.
W roku 2018 rozpoczęto nową inwestycję – modernizację wytwórni INTRAME w Olchowej. Zamontowano linię do dozowania destruktu
asfaltowego na gorąco i użycia asfaltów spienionych do produkcji mieszanek.
W roku 2019 ruszyła inwestycja nowej wytwórni mas bitumicznych INTRAME RM-120 z lokalizacją w Borze. Zakończenie inwestycji nastąpiło 26.08.2020 r.

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów inżynierii lądowej na terenie Podkarpacia.
Firma posiada duży potencjał produkcyjny usytuowany na bazach w miejscowościach Bór i Olchowa k. Rzeszowa.
Zlokalizowane tam wytwórnie mas bitumicznych posiadają zdolność produkcyjną 300.000 Mg rocznie.

MPDiM realizuje również zadania inwestycyjne „zaprojektuj i wybuduj”- jako jedna z nielicznych firm na terenie województwa Podkarapckiego – wykorzystując doświadczenie zatrudnionych inżynierów. Podejmując się kompleksowego wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych – jako generalny wykonawca, współpracuje ze sprawdzonymi firmami, świadcząc usługi specjalistyczne.

Atutem MPDiM jest doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesny sprzęt oraz własne laboratorium drogowe.

MPDiM przeszła długi proces przekształceń stając się firmą, która z powodzeniem funkcjonuje na wolnym rynku kształcąc kadrę i modernizując park maszynowo-sprzętowy. Efekty działalności firmy są widoczne nie tylko w Rzeszowie ale również innych rejonach Podkarpacia. Pozytywna ocena jakości dróg i ulic jest w dużej mierze zasługą pracy ekip MPDIM.

R E F E R E N C J E

Od początku założenia firmy w 1959 roku pracownicy i dyrekcja zawsze kładli duży nacisk na jakość prac i wykonywanych projektów. Realia wolnorynkowe nałożyły na MPDiM Sp. z o.o. konieczność potwierdzenia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania na rynku po przez uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000, stało się to w  2003 roku. Certyfikat pomógł w sprawnym zarządzaniu firmą, usprawnił obsługę biurową, udoskonalił nadzór nad pracownikami i zleconymi im pracami. Pozwoliło to na realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy. Firma w dalszym ciągu rozwija standardy Systemu Zarządzania Jakością.

Głównym celem strategicznym naszej firmy, jest dostarczanie najwyższej jakości usług i wyrobów spełniających oczekiwania naszych klientów.

Cel ten osiągamy poprzez:
– ciągłe szkolenia i umotywowanie naszej kadry technicznej i pozostałych pracowników na problem jakości zgodnie z wymogami normy,
– ustawiczne dążenie do rozwoju i doskonalenia środków technicznych w firmie,
– ciągłe unowocześnianie procesów technologicznych stosowanych w naszej działalności,
– rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz terminowość robót muszą stać na najwyższym poziomie,
– w swojej działalności przestrzegać zasad etyki zawodowej.

W roku 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie przeszło pozytywnie certyfikację ZKP.
Termin Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP), wprowadzony w dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/106/EWG), oznacza stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie wprowadziło ZKP na dwóch wytwórniach mas bitumicznych INTRAME RM-200 w Olchowej oraz AMMANN WMB/A 60 w Borze obecnie INTRAME RM-120.

Certyfikaty zostały wydane z dniem 10 marca 2009 na mieszanki mineralno-asfaltowe scharakteryzowane według:PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe
– Wymagania – Część 1: beton asfaltowy PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe
– Wymagania – Część 5: Mieszanki SMA Wdrożenie ZKP pozwoliło na oznaczanie produkowanych w wytwórniach mas bitumicznych znakiem CE.

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie w roku 2009 wprowadziło Zakładową Kontrolę Produkcji dla wytwórni mas bitumicznych INTRAME RM-200 w Olchowej oraz AMMANN WMB/A 60 w Borze obecnie INTRAME RM-120. Wdrożenie i coroczna certyfikacja pozwala na oznakowanie produkowanych mieszanek znakiem CE.

SYSTEM WARTOŚCI BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH

1. Uczciwe współzawodnictwo. Spółka uczciwie współzawodniczy z konkurentami, nie podejmuje działań niezgodnych z przepisami prawa dotyczącymi konkurencji na rynku ani nie podważa reputacji konkurentów.

2. Dbałość o interesy inwestorów – klientów. Spółka dąży do zaspokojenia potrzeb inwestorów – klientów, traktując wszystkich na równi. Zawsze dostarcza usługi o najwyższej jakości i zgodne z obowiązującymi kryteriami i standardami. Współpracę z klientami cechuje profesjonalizm, rzetelność i etyka.

3. Dobre relacje z pracownikami. Celem Spółki są jak najlepsze relacje z pracownikami oparte na poszanowaniu godności osobistej i wzajemnym szacunku.
Dążymy do zapewnienia korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy poprzez:
– poszanowanie prawa,
– równe traktowanie w zatrudnieniu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
– zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
– umożliwienie samorozwoju i doskonalenia wiedzy,
– akceptowanie prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych.

4. Funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Spółka działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, poprzez stosowanie technologii i urządzeń bardziej przyjaznych i minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko.

5. Postawa etyczna. We wszystkich działaniach MPDiM Sp. z o.o. zachowuje postawy i wartości etyczne i uznaje za swój obowiązek pomoc wobec osób zainteresowanych działalnością Spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY