O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. realizuje projekt: „Wdrożenie nowej technologii w obszarze produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych, szansą na wzrost konkurencyjności Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o.” współfinansowany przez Unię ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Wartość całkowita projektu : 7 069 182,09 PLN Wartość dofinansowania : 3 448 381,50 PLN

Przedmiotem projektu jest zakup oraz uruchomienie systemu dozowania destruktu na gorąco oraz instalacji spieniania asfaltu do istniejącej wytwórni masy bitumicznej – ciągu technologicznego, celem wdrożenia przez firmę MPDiM sp z o.o. technologii produkcji asfaltu spienionego z wykorzystaniem destruktu asfaltowego. Dodatkowym elementem projektu jest zakup urządzeń badających stan nowej nawierzchni po wbudowaniu. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Rzeszowie poprzez rozpoczęcie realizacji usług budowlanych w obszarze kompleksowej realizacji obiektów inżynierii lądowej, z wykorzystaniem mieszanki mineralno – asfaltowej powstałej w oparciu o innowacyjną technologię asfaltu spienionego z dozowaniem na gorąco granulatu (destruktu) asfaltowego i gumowego.

Realizacja w/w celów przyczyni się do:

· W aspekcie ekologicznym:
– zmniejszenie energochłonności produkcji mieszanki oraz emisji gazów cieplarnianych
– redukcja emisji oparów, wyziewów i aerozoli, wydzielanych w procesie produkcji i obróbki materiału
– zagospodarowanie odpadów asfaltowych i gumowych
– zmniejszenie zużycia surowców naturalnych – kruszyw

· W aspekcie technologicznym:
– lepsza urabialność i zagęszczalność przy wbudowywaniu mieszanki
– szybszy proces wystudzania nawierzchni
– możliwość transportu na znaczne odległości

· W aspekcie ekonomicznym:
– wykorzystanie w produkcji destruktu asfaltowego i gumowego do 50%, (stanowiącego odpad) zamiast drogiego kruszywa
– mniejsza energochłonność produkcji
– skrócenie „sezonu martwego” dzięki lepszej urabialności i niższej temperaturze technologicznej mieszanki

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów inżynierii lądowej na terenie Podkarpacia.
Firma posiada duży potencjał produkcyjny usytuowany na bazach w miejscowościach Bór i Olchowa k. Rzeszowa.
Zlokalizowane tam wytwórnie mas bitumicznych posiadają zdolność produkcyjną 300.000 Mg rocznie.

MPDiM realizuje również zadania inwestycyjne „zaprojektuj i wybuduj”- jako jedna z nielicznych firm na terenie województwa Podkarapckiego – wykorzystując doświadczenie zatrudnionych inżynierów. Podejmując się kompleksowego wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych – jako generalny wykonawca, współpracuje ze sprawdzonymi firmami, świadcząc usługi specjalistyczne.

Atutem MPDiM jest doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesny sprzęt oraz własne laboratorium drogowe.

MPDiM przeszła długi proces przekształceń stając się firmą, która z powodzeniem funkcjonuje na wolnym rynku kształcąc kadrę i modernizując park maszynowo-sprzętowy. Efekty działalności firmy są widoczne nie tylko w Rzeszowie ale również innych rejonach Podkarpacia. Pozytywna ocena jakości dróg i ulic jest w dużej mierze zasługą pracy ekip MPDIM.

R E F E R E N C J E

Od początku założenia firmy w 1959 roku pracownicy i dyrekcja zawsze kładli duży nacisk na jakość prac i wykonywanych projektów. Realia wolnorynkowe nałożyły na MPDiM Sp. z o.o. konieczność potwierdzenia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania na rynku po przez uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000, stało się to w  2003 roku. Certyfikat pomógł w sprawnym zarządzaniu firmą, usprawnił obsługę biurową, udoskonalił nadzór nad pracownikami i zleconymi im pracami. Pozwoliło to na realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy. Firma w dalszym ciągu rozwija standardy Systemu Zarządzania Jakością.

Głównym celem strategicznym naszej firmy, jest dostarczanie najwyższej jakości usług i wyrobów spełniających oczekiwania naszych klientów.

Cel ten osiągamy poprzez:
– ciągłe szkolenia i umotywowanie naszej kadry technicznej i pozostałych pracowników na problem jakości zgodnie z wymogami normy,
– ustawiczne dążenie do rozwoju i doskonalenia środków technicznych w firmie,
– ciągłe unowocześnianie procesów technologicznych stosowanych w naszej działalności,
– rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz terminowość robót muszą stać na najwyższym poziomie,
– w swojej działalności przestrzegać zasad etyki zawodowej.

W roku 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie przeszło pozytywnie certyfikację ZKP.
Termin Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP), wprowadzony w dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/106/EWG), oznacza stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie wprowadziło ZKP na dwóch wytwórniach mas bitumicznych INTRAME RM-200 w Olchowej oraz AMMANN WMB/A 60 w Borze.

Certyfikaty zostały wydane z dniem 10 marca 2009 na mieszanki mineralno-asfaltowe scharakteryzowane według:PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe
– Wymagania – Część 1: beton asfaltowy PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe
– Wymagania – Część 5: Mieszanki SMA Wdrożenie ZKP pozwoliło na oznaczanie produkowanych w wytwórniach mas bitumicznych znakiem CE.

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie w roku 2009 wprowadziło Zakładową Kontrolę Produkcji dla wytwórni mas bitumicznych INTRAME RM-200 w Olchowej oraz AMMANN WMB/A 60 w Borze. Wdrożenie i coroczna certyfikacja pozwala na oznakowanie produkowanych mieszanek znakiem CE.

SYSTEM WARTOŚCI BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH

1. Uczciwe współzawodnictwo. Spółka uczciwie współzawodniczy z konkurentami, nie podejmuje działań niezgodnych z przepisami prawa dotyczącymi konkurencji na rynku ani nie podważa reputacji konkurentów.

2. Dbałość o interesy inwestorów – klientów. Spółka dąży do zaspokojenia potrzeb inwestorów – klientów, traktując wszystkich na równi. Zawsze dostarcza usługi o najwyższej jakości i zgodne z obowiązującymi kryteriami i standardami. Współpracę z klientami cechuje profesjonalizm, rzetelność i etyka.

3. Dobre relacje z pracownikami. Celem Spółki są jak najlepsze relacje z pracownikami oparte na poszanowaniu godności osobistej i wzajemnym szacunku.
Dążymy do zapewnienia korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy poprzez:
– poszanowanie prawa,
– równe traktowanie w zatrudnieniu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
– zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
– umożliwienie samorozwoju i doskonalenia wiedzy,
– akceptowanie prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych.

4. Funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Spółka działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, poprzez stosowanie technologii i urządzeń bardziej przyjaznych i minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko.

5. Postawa etyczna. We wszystkich działaniach MPDiM Sp. z o.o. zachowuje postawy i wartości etyczne i uznaje za swój obowiązek pomoc wobec osób zainteresowanych działalnością Spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY